aleja bocian budynek obraz ptak slonecznik
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Statut - Stowarzyszenie Rozwoju Węglewic - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

ROZWOJU WĘGLEWIC 

„BIAŁA GÓRA

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę – STOWARZYSZENIE ROZWOJU WĘGLEWIC „BIAŁA GÓRA”, zwane dalej Stowarzyszeniem.Jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.

§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest wieś Węglewice, w powiecie wieruszowskim.

§4. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia spraw własnych Stowarzyszenia.

§6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§8. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

§9. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§10.Stowarzyszenie może tworzyć zespoły artystyczne, koła rozwoju kultury, miejscowego folkloru oraz rękodzieła, sekcje problemowe itp., które nie stanowią jednostek terenowych Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§1.Celem Stowarzyszenia jest:

1.       wspieranie i inicjowanie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: gospodarczego, społecznego  i kulturalnego wsi Węglewice i jej mieszkańców

2.       integrowanie społeczności lokalnej

3.       budowanie społeczeństwa obywatelskiego

4.       wspieranie społecznej aktywności obywateli

 §2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez::

1.       wspieranie rozwoju gospodarczego wsi

2.       szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury

3.       wspieranie, inicjowanie i organizację działań społecznych i zawodowych mieszkańców wsi

4.       popularyzację rolnictwa ekologicznego

5.       ochronę przyrody i krajobrazu oraz inną działalność proekologiczną

6.       promocję zdrowia i zdrowego stylu życia oraz działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku

7.       zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją inwestycji na terenie wsi

8.       podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć, związanych z rozwojem wsi

§3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na działalność statutową. 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.członków zwyczajnych
2.członków wspierających
3.członków honorowych

§2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która:

1.       posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych

2.       ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, małoletni w wieku od 16 lat

3.       poprzez czynną pracę realizuje cele Stowarzyszenia

4.       złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz uiszcza składki członkowskie.

§3. Członek zwyczajny:

1.       ma prawo :

1)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2)  zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia
3)  korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi

2.ma obowiązek:

 1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2) regularnego opłacania składek członkowskich
 3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia

§4. Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową poprzez pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji

§5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

§6. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

1. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§7. Ustanie członkostwa

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia
2) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie
3) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) działania na szkodę Stowarzyszenia
2) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3) popełnienia czynu hańbiącego
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§1. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem"
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem"
3. Komisja Rewizyjna

§2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
1)  zwyczajne
2) nadzwyczajne
3) robocze
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z inicjatywy Zarządu
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków,
1) W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.
7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
8. Walne Zebranie Członków:
1) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia
2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi
4) wybiera i odwołuje Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną
5) uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia
6) zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku
8) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu
9) nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia

§5. Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania
2) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej
3) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu
4) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych
5) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

§6. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
1) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
2)  wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
1) kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
2) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
3) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu
4) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§1. Majątek Stowarzyszenia składa się z :

1. składek członkowskich członków zwyczajnych
2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej
3. wpływów z działalności statutowej
4. dochodów z majątku Stowarzyszenia
5. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
6. dotacji i kontraktów państwowych

§2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

§3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§1.Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

Piotr Rybak
  • BOLESŁAWIEC
  • CZASTARY
  • LUTUTÓW
  • ŁUBNICE
  • POGODYNKA
  • POWIAT
  • SOKOLNIKI
  • WIERUSZÓW
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x